U bevindt zich op: Home Voorbeelden Krimpenerwaard Samenwerking

Samenwerking in de Krimpenerwaard

Kern

Belangrijke factoren voor samenwerking zijn:

  • er is een gezamenlijk probleem, dat als zodanig wordt herkend en erkend;
  • er is gezamenlijk gedragen oplossing te formuleren voor het probleem en eventueel afgeleide deel problemen. Belangrijk is dat gesprekken hierover op basis van gelijkwaardigheid plaats vinden;
  • er moet duidelijkheid zijn over de rolverdeling en de verplichtingen;

Daarnaast is het belangrijk inzicht te krijgen in de fysieke en de sociale kenmerken van het gebied en daarmee rekening te houden.

Situatieschets

Voor de Krimpenerwaard kende de weg naar een gezamenlijk beheerplan voor slootdempingen een aantal hindernissen. Allereerst moesten alle partijen met elkaar om de tafel voor de herkenning en erkenning van de problematiek. Op zich was dit nog redelijk eenvoudig. De slootdempingen in het gebied frustreerden aan de ene kant het gehele herinrichtingproces, in het kader van de landinrichting en na de ervaringen van “Lekkerkerk” en inventariserend onderzoek, was ook duidelijk dat er een milieuhygiënisch probleem speelde. Zonder oplossing was herinrichting niet mogelijk. Daarnaast was ook duidelijk dat er nauwelijks tot geen mogelijkheden waren om de kosten van sanering bij de eigenaren te verhalen. Daarmee was het vanuit twee invalshoeken (landinrichting en milieu) een overheidsprobleem. Dit heeft dan ook geleid tot een bestuursovereenkomst waarin doelstellingen zijn geformuleerd vanuit beide invalshoeken. Ook de financiering is op deze basis gestoeld, waardoor er voor de verschillende partijen ook op dit vlak een voordeel kon worden behaald. Op deze manier is in de Krimpenerwaard, met respect voor ieders belang een werkbaar bodembeheerplan tot stand gekomen, waarvan de uitvoering aan de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard is opgedragen. Er is gekozen voor een stichting, omdat die kan bestaan uit verschillende partijen, hetgeen essentieel is voor een integrale oplossing. Deze partijen kunnen via het bestuur invloed uitoefenen op de uitvoering. Hierbij blijven de bevoegdheden van de verschillende partijen onverlet.
 
Zowel de heer Westerhoven (Stichting bodembeheer Krimpenerwaard) als de heer Van der Eijk (provincie Zuid-Holland) benadrukken voorts dat inzicht in de fysieke en sociale kenmerken van het gebied een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van het bodembeheerplan. Het is niet alleen belangrijk de taal van de mensen te kennen maar ook om met het karakter van het gebied en de gemeenschap te kunnen omgaan. Rekening houden met cultuurverschillen is mede bepalend voor de samenwerking en het succes.
 
Het belangrijkste resultaat van het bodembeheerplan en de inzet van alle betrokkenen is dat de ruilverkaveling en herinrichting weer opgang is gekomen. Inmiddels zijn ruim 2500 dempingen aangemeld waarvoor ongeveer 400 beheerovereenkomsten zijn afgesloten. Dempingen vormen geen belemmering meer in de grondmobiliteit. Daarnaast is de sanering voor de bedoelde functies goed op gang gekomen.

Capaciteit

Om te komen tot samenwerking is een goede verkenning en probleemanalyse van essentieel belang. Aan dit onderdeel dient voldoende aandacht te worden besteed. Ook aan de uitwerking van de te realiseren oplossingsrichting dient veel aandacht te worden besteed, met name ten aanzien van de duurzaamheid van de oplossing.

Leerpunten

  • Als je samenwerking zoekt, stel dan van te voren vast of er een gezamenlijk probleem is dat om een oplossing vraagt.
  • Voor een goede samenwerking is het nodig dat de verschillende partijen op basis van gelijkwaardigheid mee kunnen praten en dat er voor de verschillende partijen winst is te behalen als gevolg van de samenwerking.
  • Rol en positie (rechten en plichten) van de partijen moet duidelijk zijn.
  • Bestuurlijk draagvlak (herkenning en erkenning van de problematiek) is essentieel voor het slagen van een project.
  • Bij bemensing en financiering dient rekening te worden gehouden met onzekere factoren, zoals eisen die in de tijd kunnen veranderen. Ook moet rekening worden gehouden met inflatie en kostenstijging over deze periode.
  • De nazorg dient zowel organisatorisch als financieel te zijn geregeld.

Meer informatie

www.SBK-Krimpenerwaard.nl

Zoeken:

Service