U bevindt zich op: Home Voorbeelden Krimpenerwaard Gebiedsgerichte aanpak

Gebiedsgerichte aanpak slootdempingen

Kern

Functiegericht beheer in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard

Situatieschets

De start voor een functie gerichte oplossing in de Krimpenerwaard kwam in 1998 in de vorm van een bestuursovereenkomst. Dertien betrokken partijen (de voormalige ministeries VROM, LNV, provincie, de gemeenten, de waterschappen, LTO, de Landinrichtingscommissie en de stichting Zuid-Hollands Landschap) stemden in met de oprichting van een stichting, de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Deze stichting kreeg als doelstellingen mee:

  • zorgen dat de grondmobiliteit in de landinrichting weer op gang kwam. Dit gebeurt door, via overeenkomsten met de landeigenaren, de verantwoordelijkheid van de Wbb voor het beheer van de dempingen over te nemen. De eigenaren betalen hiervoor een bijdrage.
  • zorgen dat de milieuhygiënische toestand in het gebied verbetert. Dit gebeurt door functiegericht te saneren via vooral IBC maatregelen.
  • ontwikkelen van instrumenten die ook elders ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld een waterbodemkwaliteitskaart en de gedragscode flora en fauna.

Daarnaast is in de bestuursovereenkomst de bemensing van de stichting en de financiering geregeld.Het toezicht op de activiteiten van de stichting ligt in handen van een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf afgevaardigden van de overheidspartijen.
 
Landeigenaren moeten zelf hun demping aanmelden bij de stichting. In de ruilverkaveling is dit een verplichting. De dempingen die worden aangemeld worden, afhankelijk van het dempingmateriaal (verdacht of onverdacht), de dikte van een eventueel aanwezige deklaag en de periode van demping, ingedeeld. Deze indeling is van belang voor de vraag of sanering nodig is of niet en de bijdrage die de eigenaar aan de stichting betaalt. In ruil voor de bijdrage krijgen ze een beheerovereenkomst waarin ze worden gevrijwaard van de verplichtingen van de Wet bodembescherming. Door de verantwoordelijkheid voor de dempingen naar de stichting te verplaatsen kunnen de dempingen gebiedsgericht worden aangepakt. Daarbij wordt aangesloten bij de dynamiek in het gebied. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van samenloop met werk van derden. In dit geval betreft dit vooral de Dienst Landelijk Gebied, de stichting Het Zuid-Hollands Landschap en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Gebiedsgerichte aspecten aan dit proces zijn:

  • door uit te gaan van samenloop van werk in zekere mate regulering van grondstromen in het gebied plaatsvindt;
  • sanering in principe met gebiedseigen grond wordt uitgevoerd;
  • de kwaliteit van de gebiedseigen grond aan de hand van een bodemkwaliteitskaart wordt bepaald. Deze kaart is door de stichting in samenwerking met anderen opgesteld;
  • de stichting voor haar werkzaamheden een gedragscode flora en fauna heeft opgesteld.
  • er wordt gewerkt aan een waterbodemkwaliteitskaart voor het gebied, waarbij de gegevens van de waterbodem in verband worden gebracht met de kwaliteit van de landbodem in het gebied.

Capaciteit

Er dient voldoende tijd te worden gestoken in overleg met de verschillende in het gebied werkzame partijen. Door werk met werk te maken, procedures af te stemmen en zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale aannemers kan een belangrijke kosten besparing worden bereikt. Dit kan oplopen tot 30% van de uitvoeringskosten.

Leerpunten

Doordat de stichting zicht heeft op het hele gebied kan rekening worden gehouden met gebiedsprocessen bij de oplossing van individuele dempingen.

Meer informatie:

http://www.sbk-krimpenerwaard.nl/ 

Zoeken:

Service